Rassenlijst Bomen Kwekersrecht

Kwekersrecht

De Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 biedt de mogelijkheid om nieuwe plantenrassen door middel van kwekersrecht te beschermen. Alle tot het plantenrijk behorende gewassen - inclusief boomsoorten - kunnen worden beschermd met kwekersrecht.

Nederlands kwekersrecht

Plantenrassen, waarvoor kwekersrecht is verleend, worden door de Raad voor plantenrassen in het Nederlands Rassenregister ingeschreven onder vermelding van de door de Raad vastgestelde karakteriserende beschrijving en benaming van het ras. De ingeschreven benaming wordt aangemerkt als soortaanduiding, waardoor de rasbenaming niet als merk beschermd kan worden. Immers, de rasbenaming dient ter identificatie van het ras en moet dus door iedereen vrij gebruikt kunnen worden. De houder van het kwekersrecht voor een ras heeft het uitsluitende recht om dat ras te vermeerderen en daarvan teeltmateriaal te verhandelen. Door licenties te geven, onder door de kweker te bepalen voorwaarden, kunnen ook anderen gebruik maken van de met kwekersrecht beschermde soorten. Voorts kan de kweker, indien dat niet eerder mogelijk was, zijn rechten ook uitoefenen op het geoogste product.

Het kwekersrecht voor een ras komt toe aan de daadwerkelijke kweker van het nieuwe ras of diens rechtsopvolger. Verder moet het aangemelde ras op het tijdstip van de aanvraag voldoen aan de criteria van nieuwheid en zelfstandigheid. Een ras wordt als nieuw aangemerkt indien het op de datum van indiening van de kwekersrechtaanvraag niet langer dan één jaar geleden in Nederland is verkocht of anderszins ter beschikking is gesteld aan derden. Voor het buitenland geldt de periode van niet langer dan vier jaar, dan wel zes jaar in het geval van bomen en wijnstokken. Onder het begrip ras wordt hier niet alleen teeltmateriaal verstaan, maar ook ander materiaal zoals het eindproduct of zelfs het verwerkte product.

Een ras is zelfstandig als het na onderzoek van het ingezonden teeltmateriaal (identiteitsmonster) blijkt dat het ras:

  • onderscheidbaar is van alle andere, op het moment van aanvragen, algemeen bekende rassen;
  • homogeen is;
  • zodanig stabiel is, dat het na vermeerdering aan zijn omschrijving blijft beantwoorden.

Voor meer informatie over kwekersrecht zie ook www.raadvoorplantenrassen.nl.

Aanvraag en onderzoek voor verlening van kwekersrecht

Aanvragen voor verlening van kwekersrecht moeten worden gericht tot de:

Raad voor plantenrassen
Postbus 14, 2370 AA
Roelofarendsveen

e-mail: teamsupport@rasraad.nl
website: www.raadvoorplantenrassen.nl

Op de website van de Raad voor plantenrassen vindt men informatie over de wijze van indiening van een aanvraag en de administratieve respectievelijk technische eisen, waaraan de aanvraag en het bij de aanvraag behorende identiteitsmateriaal moeten voldoen. Tevens vindt men daar informatie over de diverse tarieven.

Nadat het kwekersrechtonderzoek is afgesloten en een toelaatbare rasbenaming beschikbaar is, neemt de Raad mede op grond van het onderzoeksrapport een beslissing omtrent de verlening van het kwekersrecht.

Communautair kwekersrecht

In het verleden konden kwekers in de meeste van de achtentwintig lidstaten van de Europese Unie uitsluitend nationale kwekersrechten aanvragen. De bescherming van één ras is beperkt tot het grondgebied van die lidstaten, die het kwekersrecht – naar aanleiding van in die landen ingediende aanvragen – voor dat ras hebben verleend. Tegenwoordig bestaat, naast de nationale kwekersrechtstelsels, ook een Communautaire kwekersrechtstelsel.

Sinds 27 april 1995 kan men met één enkele aanvraag voor een ras bij het Communautair Bureau voor Plantenrassen (Community Plant Variety Office, CPVO) bescherming vragen voor de gehele Europese Unie. Die EU-brede bescherming verkrijgt men door middel van één enkele kwekersrechtverlening voor het betrokken ras. De gerechtigde zelf draagt zorg voor de handhaving van het recht op grond van de nationale civiele wetgeving.

Via de website van het Communautair Bureau voor Plantenrassen vindt men de informatie over de ingediende aanvragen en de daarover genomen beslissingen, de naamgeving van rassen enz.

Communautair Bureau voor Plantenrassen

Het Communautair Bureau voor Plantenrassen is een volledig onafhankelijke instelling van de Europese Unie. Het heeft exclusieve bevoegdheid voor de tenuitvoerlegging van de regeling inzake het communautair kwekersrecht.

De vestigingsplaats van het Bureau is:

Communautair Bureau voor Plantenrassen
3, boulevard Maréchal Foch; CS 10121
FR-49101 Angers CEDEX 2
Frankrijk

Telefoon: 0033 2 41 25 64 00; fax: 0033 2 41 25 64 10;
e-mail: cpvo@cpvo.europa.eu
website: www.cpvo.europa.eu

Aanvragen van communautaire kwekersrechten

Aanvragen kunnen rechtstreeks bij het Communautair Bureau voor Plantenrassen worden ingediend. Gedetailleerde informatie omtrent aanmelding, onderzoek, tarieven en betalingen kan worden verkregen bij bovengenoemd Communautair Bureau.