Lonicera xylosteum

Rode kamperfoelie (geen richtlijnsoort)
Natuurlijk verspreidingsgebied
Het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort omvat vrijwel geheel Europa tot in de Kaukasus en West-Siberië.
Morfologie
De rode kamperfoelie is een rechtopstaande, lage struik die tot 2 m hoog wordt. De bladeren zijn eirond tot omgekeerd eirond, gaafrandig en aan weerszijden zacht behaard. De bloemen staan twee aan twee in de bladoksels. De viltig behaarde bloemen zijn geelachtig wit en aan de voet van de bloemkroon vaak roodachtig. Ze bloeien in mei-juni. De vruchten zijn glanzende, rode bessen die giftig zijn.
Belangrijkste toepassingen
De soort komt voor in bosranden en landschappelijke beplantingen. De soort kan eenvoudig vermeerderd worden via stek.
Klimaat- en groeiplaatseigenschappen
De rode kamperfoelie is te vinden in lichte loofbossen, bosranden, heggen en struwelen. De soort geeft de voorkeur aan droge, kalkrijke, matig voedselrijke, lichte grond. De soort is tolerant voor droogte en weinig tolerant voor waterstagnatie.
Ziekten en plagen
De struiken worden soms aangetast door een aantal algemeen voorkomende ziektes zoals de kroongalziekte, bladvlekkenziektes en meeldauwaantastingen, maar de effecten daarvan zijn weinig belangrijk.