Salix alba

Knotwilg, Schietwilg (geen richtlijnsoort)
Natuurlijk verspreidingsgebied
S. alba is een soort die al heel lang in cultuur is. De soort komt van nature voor in Europa, inclusief Nederland en het westen en noorden van Azië in rivierbossen en op vochtige standplaatsen.
Morfologie
Deze snelgroeiende bomen kunnen 25 tot 30 m hoog worden. De schors is grof gegroefd. De boomvorm is variabel en afhankelijk van het ras. De wat open kroon is sterk vertakt en bezit veel, aan de uiteinden, overhangende twijgen. De buigzame twijgen zijn olijfbruin van kleur en zijn in de jeugd zijdeachtig behaard. De verspreid staande, toegespitste lancetvormige bladeren, zijn 8-10 cm lang, met een fijn gezaagde bladrand en soms aan beide zijden, soms alleen aan de onderzijde glanzend, zijdeachtig behaard met tegen het blad gedrukte, lange haren. De bovenzijde van het blad is groenachtig van kleur, de onderzijde blauwachtig. De aanwezige steunblaadjes zijn klein en vallen vroeg af. De mannelijke en vrouwelijke katjes bloeien in april-mei en verschijnen tegelijkertijd met de bladeren. De katjes zijn 4-6 cm lang en staan op bebladerde stelen. De mannelijke bloemen hebben 2 meeldraden. De katschubjes hebben een geelgroene kleur.
Belangrijkste toepassingen
Gebruik van een aantal vegetatief (door winterstek) vermeerderde rassen van S. alba is geselecteerd voor de houtteelt. Het zachte hout wordt voor klompen, keukengereedschap en speelgoed gebruikt, soms als zaaghout voor onder meer pallets.
Klimaat- en groeiplaatseigenschappen
De schietwilg is een klimaatvage, lichtbehoevende boomsoort, die van nature langs vochtige oevers, ontwaterde beekdalen en in meanderende rivierdalen voorkomt. In Nederland groeit de soort op niet zure, vochtige en humusrijke lemige zand-, zavel- en kleigronden. De soort is weinig tolerant voor droogte en tolerant voor waterstagnatie al moet dit binnen de groeiperiode niet langer zijn dan enkele weken. De diepe beworteling maakt dat de soort weinig gevoelig is voor windworp. De soort is matig tolerant voor strooizout en zoute wind.
Ziekten en plagen
Watermerkziekte komt bij S. alba algemeen voor en aanmerkelijk meer dan bij de overige Salix soorten. De rassen van het huidige aanbevolen sortiment bezitten geen absolute resistentie tegen watermerkziekte en worden daarom uitsluitend voor aanplant op beperkte schaal aanbevolen.